PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

« zpět

Naše společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Z těchto předpisů pak vychází i níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely níže uvedené.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený v souladu se zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“). Klient, tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas obchodním zástupcům (dále jen „makléřům“) realitní agentury K domovu osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv v rámci předmětu podnikání společnosti, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím se zprostředkovatelskou činností, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a společností, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení formou sms či emailem). Dále Klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii Klient dává Správci souhlas.
Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, byly Společností a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění marketingových činností. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 10 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců.

Osobní údaje o Klientovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Klientposkytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za účelem obsaženým v rámci souhlasu Klienta, za účelem jednání o smluvním vztahu, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, za účelem předávání jména, příjmení a adresy Klienta z důvodu nabízení obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisys tím, že jeho souhlas Správci uděluje i k tomu, aby všechny shora uvedené údaje o jeho osobě a fotokopii jeho občanského průkazu předal jiným subjektům jako Správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se Správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo které uzavřel s uvedenými subjekty Správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta.

Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud Klient písemně požádá Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na adrese: info@kdomovu.com Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (případně se zasíláním obchodních sdělení), Společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Společnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Společnost vysvětlení, respektive je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Klient právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dále v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným vlastníkem peněžních prostředků, které budou z jeho strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem uzavřeným se společností realitní agentura K domovu, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00, Praha 2, nebo touto společností zprostředkovaným, a že tyto peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. Ve smyslu ust. § 8 Zákona dále souhlasí s provedením identifikace mé osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů předložených k identifikaci, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, je Správce jako povinná osoba povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodní vztahu s klientem.

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:
Správcem se rozumí každý jednotlivý makléř realitní agentury K domovu. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudem, orgánům činným v trestním řízení apod.
Marketingovou činností se rozumí soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronické pošty.

Ochrana osobních údajů / webové stránky od r3d.cz