Soubor pozemků o celkové výměře 13.536 m2, Doubravice nad Svitavou

« zpět

2,992.500 Kč včetně poplatků

První typ využití se označuje Bs - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ a jejich výměra je 3930 m2 ha. Hlavní využití je pro bydlení v rodinných domech, případně ve stavbách pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení, pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury (objekty garáží pouze v kapacitě odpovídající potřebě přilehlých obytných objektů). Intenzita využití ploch je ve stávající i navržené zástavbě min. 800 m2 /1 RD. V návrhové ploše Bs5 bude respektováno ochranné pásmo dráhy. Stavba RD bude umístěna mimo toto ochranné pásmo. Návrhové plochy Bs2, Bs5, Bs11 a Bs12 se nacházejí v záplavovém území Q100. Stavba RD musí být řešena s osazením obytného podlaží nad Q100 a nesmí být podsklepena. V případě návrhových ploch Bs10 a Bs11 bude před výstavbou prokázána možnost umístění stavby vzhledem k blízké ČOV. Výšková regulace zástavby je maximálně 2 nadzemní podlaží. Na této parcele se nacházejí inženýrské sítě pro kanalizaci a vodovod. Elektrický proud a plyn jsou umístěny na hranici pozemku.
Druhý typ se označuje Q - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ a jejich výměra činí 2560 m2. Hlavní využití mají jako pozemky veřejných prostranství (veřejně přístupných ploch, s výjimkou předzahrádek), pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (pozemky komunikací, chodníků, parkoviště, inženýrské sítě a zařízení, dětská hřiště, drobná architektura), pozemky veřejné zeleně.
Pozemky třetího typu mají využití s označením D - PLOCHY DOPRAVNÍ jsou umístěny samostatně za řekou a jejich výměra činí 7046 m2. Hlavní využití mají jako pozemky zařízení a staveb pro dopravu, pozemky související technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační).
Doubravice nad Svitavou je vzdálená přibližně 30 km od Brna, pozemky se nacházejí v klidné části obklopené zelení, ale přitom v blízkosti centra obce.


Fotogalerie

Letecké záběry

Územní plán

Ochrana osobních údajů / webové stránky od r3d.cz